Thực hiện theo công văn số 212/UBND-KGVX của UBND tỉnh Hưng Yên v/v cho phép học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. 

1. Toàn bộ học sinh trường THPT Kim Động tạm nghỉ học từ thứ 2 ngày 01/02/2021. Đề nghị phụ huynh đôn đốc con em thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, tự học ở nhà, học trực tuyến theo hướng dẫn của nhà trường. 

2. Đề nghị các nhóm chuyên môn soạn nội dung ôn tập cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện cho việc dạy học trực tuyến.