Căn cứ Chương trình hành động của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên số 66/CTr-CĐN ngày 11/8/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Kim Động,  

Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Kim Động xây dựng Kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp khả thi phù hợp với thực tiễn của nhà trường và chức năng của tổ chức Công đoàn; tăng cường đổi mới phương thức hoạt động; phát huy sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV); chủ động phối hợp với các lực lượng trong xã hội tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGVNV; tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, phát huy vai trò của Công đoàn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

3. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm học.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động đội ngũ CBGVNV thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới Giáo dục - Đào tạo

- Chủ động, tích cực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò của CBGVNV trong công cuộc đổi mới, phát triển giáo dục.

- Cán bộ Công đoàn tích cực, gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ đổi mới Giáo dục - Đào tạo.

- Tuyên tuyền, vận động để tổ chức Công đoàn chủ động tham gia quản lý giáo dục; tăng cường giám sát thực hiện các quy chế, nội quy cơ quan, đơn vị, trường học; chống thương mại hóa trong Giáo dục - Đào tạo; ngăn chặn các nguy cơ sai phạm.

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong ngành nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV trong thực hiện đổi mới giáo dục.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, biểu dương gương người tốt, việc tốt, đơn vị có nhiều sáng kiến hiệu quả trong đổi mới giáo dục - đào tạo; quan tâm động viên, khen thưởng kịp thời.

2. Công đoàn tham gia và thực hiện đổi mới các yếu tố cơ bản của Giáo dục - Đào tạo theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học

- Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp trong việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBGVNV; có cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo viên, cán bộ quản lý học tập nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các nghiên cứu vào thực tiễn; đưa nội dung “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành việc làm thường xuyên, thiết thực, có hiệu quả.

- Tham gia việc đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý và giáo viên, theo các chuẩn quy định; đúc kết, viết sáng kiến; tích cực cập nhật, tiếp thu kiến thức mới.

- Chủ động tham gia và thực hiện đổi mới chương trình giáo dục của các cấp học và trình độ đào tạo; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và đào tạo; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học. CB, GV tăng cường nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tích hợp nội dung dạy học thuộc lĩnh vực chuyên môn đảm nhận đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học.

3. Phát triển và chăm lo đời sống của đội ngũ CBCCVCLĐ

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC.

- Tham gia cùng với chính quyền đồng cấp thực hiện đầy đủ về chính sách tiền lương, các chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, nhất là nhà giáo hiện đang công tác.

- Rà soát, phát hiện, kiến nghị những bất cập trong chế độ chính sách hiện hành đối với CBGVNV; phối hợp rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ làm việc của nhà giáo và CBQL phù hợp với đổi mới giáo dục.

- Khảo sát thực trạng, từ đó đề xuất với cấp trên xây dựng cơ chế hỗ trợ giáo viên trẻ có nhà ở để ổn định giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; có chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn, tay nghề giỏi về công tác trong ngành.

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động quyên góp, hỗ trợ trong ngành; vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ CBGVNV công tác tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, gặp khó khăn, hoạn nạn, rủi ro.

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa; phối hợp đẩy mạnh thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo; phát triển nâng cao đời sống văn hóa nhà giáo; xây dựng gia đình văn hóa góp phần xây dựng đội ngũ CBGVNV có nếp sống lành mạnh, có tác phong sư phạm mẫu mực; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ CBGVNV

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ CBCCVC.

- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; phong trào thi đua tự học, tự bồi dưỡng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, tiếp tục nghiên cứu khoa học và viết SKKN.

- Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, cụ thể hóa, lựa chọn nội dung thi đua có tính đột phá; lồng ghép nội dung các phong trào thi đua, cuộc vận động cho phù hợp với thực tiễn của đơn vị, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi CBGVNV.

 - Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Hai tốt”, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” lồng ghép với cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” với mục tiêu trọng tâm là xây dựng nhà công vụ giáo viên; Tăng cường các nguồn lực hỗ trợ CBGVNV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn, rủi ro, thiên tai.

- Cùng với Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật và hành vi, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ CBGVNV trong ngành, đưa việc thi hành pháp luật lao động đi vào nề nếp.

5. Tham gia đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

- Phối hợp cùng với Ban chuyên môn nhà trường quản lý, chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đào tạo; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao chất lượng Giáo dục-Đào tạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển, đơn vị.

- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thiết thực và hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ và nâng cao chất lượng ký kết hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể trong đơn vị.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên môn đồng cấp; chủ động tham gia phối hợp trong công tác tổ chức cán bộ, các hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, đơn vị; cùng với các tổ chức đoàn thể khác phát huy vai trò của các hội đồng trong nhà trường, đảm bảo dân chủ công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

6. Xây dựng tổ chức Công đoàn phù hợp với phân cấp quản lý giáo dục

- Chủ động xây dựng kế hoạch, những định hướng trọng tâm của Công đoàn ngành để phối hợp với thủ trưởng cơ quan chỉ đạo hoạt động Công đoàn phát triển ổn định.

- Phối hợp với Công đoàn giáo dục cấp trên để xây dựng quy chế phối hợp công tác phù hợp chức năng và nhiệm vụ của Công đoàn.

- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn đảm bảo tính ngành nghề đặc thù Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.

7. Công đoàn góp phần tham gia đổi mới chính sách và cơ chế tài chính

- Chủ động phối hợp với chuyên môn: rà soát, đánh giá, điều chỉnh và bổ sung chính sách phát triển giáo dục của đơn vị.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ CBGVNV phù hợp với đặc thù, thực tiễn địa phương.

- Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính.

- Xây dựng và thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ theo hướng nâng cao thu nhập cho CBGVNV.

- Công khai, dân chủ, minh bạch về tài chính; tiết kiệm chi tiêu; cải cách hành chính, giảm hội họp không cần thiết.

III. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn

1. Tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu và phát thưởng cho con ĐVCĐ đạt thành tích cáo trong năm học 2019-2020 ngày 15/8 (Âm lịch).

2.Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho ĐVCĐ nhân ngày 20/11/2020.

3. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho ĐVCĐ nhân ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

4. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2020:

- Hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (thi văn nghệ, nấu ăn, thể thao).

- Gặp mặt nữ CBGVNV.

5. Tổ chức phát quà cho con ĐVCĐ nhân ngày Tết thiếu nhi 01/6/2020.

IV. Tổ chức thực hiện

1. BCH Công đoàn xây dưng, triển khai Kế hoạch hoạt động năm học và Kế hoạch Đại hội tới toàn thể đoàn viên công đoàn.

2. Công đoàn xây dựng, triển khai kế hoạch hành động phong trào thi đua.

3. Động viên và phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 ở toàn thể đoàn viên công đoàn.

Tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến ở đơn vị.

Chi tiết hoạt động từng tháng theo file đính kèm: